Liwa-e-Ahmadiyya_1-2.svg
Ahmaddiya Mezhebi Nedir?

Mirza Gulam Ahmed Hazretleri Barlas adlı bir Türk-Moğol kabilesine mensup bir Farisîdir. Encyclopedia Britannica (Britanica ansiklopedisi) yazarının bildirdiğine göre İran Şahı Feruz Şah pur zamanında Semerkant İran sınırları içerisinde idi ve birkaç yüzyıl boyunca öyle kaldı. Hz. Mirza Gulam Ahmed’in (A.S.) ataları Semerkant civarından hicret edip Hindistan’a geldiler ve Gurdaspur ili, Batala ilçesine bağlı Kadiyan […]

Read More →
20542
İslamda Mezhep Ayrılıkları ve Mezhep

Mezheb’ kelime anlamı itibariyle ‘gidilen yol’, ‘mecra’ anlamları taşır. Dini ıstılahta ise içtihat (rey; görüş; hüküm) derecesine ulaşmış olan alimin dini meseleleri bir bütün sistem halinde ortaya koyması, bir anlamda teknik yorumlar bütünü oluşturmasıdır. Kısaca ifade etmek gerekirse, her Müslüman; Kur’an’ın hükümlerini, Resulüllah’ın (sav) hadislerini ve sünnetini, daha sonraki sahabe ve tabiinin görüşlerini ve bunlara […]

Read More →
766142_detay
İslamiyette büyü varmı büyü yapmak günah mı?

İslamiyette büyü varmı büyü yapmak günah mı Mehmet Parlak’ın hazırlayıp sunduğu Tarihin Arka Odası’nda bu hafta, Osmanlı Tarihi’nde cin, büyü ve büyücülük konusu ele alındı. Programda eski yüzyıllardan kalma büyü malzemeleri ve kitapları gösterilirken, İlahiyatçı Yunus Balcıoğlu da büyü kavramını İslamiyet açısından değerlendirdi. İSLAMİYETTE BÜYÜ VAR MI? Balcıoğlu, İslamiyet büyünün yapılabilir bir şey olduğunu kabul ettiğini ama […]

Read More →
hqdefault
Budizm Nedir? Nerden Geldi

Budizm Nedir? Budizm Hakkında Bilgi Guatama, Hindistan’ın güneydoğu bölgesinde hüküm süren büyük bir prensin oğluydu. Babası, onu kendinden sonra hükümdar olmak üzere, yetiştiriyor, hayatın acılarım, türlü zorluklarını ondan saklamaya çalışıyordu. Genç prens, zevk, sefa içinde yaşamaya teşvik ediliyordu.Vakti gelince de, evlendirildi. Delikanlı, bir gün, gezinirken, bir cenaze, bir hasta, bir de çok yaşlı kadın gördü. […]

Read More →
mevlid-kandili-hangi-gune-denk-geliyor-mevlid-kandilinin-onemi-ve-mevlid-kandilinde-okunacak-dualar-nelerdir-h8339
Mevlid Kandili Anlamı ve Önemi

8 Mart 2009  Pazar akşamı Mevlid Kandili, yani Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’in, ay takvimine göre doğduğu gecedir. Hz. Peygamber, kamerî aylardan Rabîu’l-evvel ayının on ikinci pazartesi gecesi Mekke’de dünyaya gelmiştir.   Yeryüzünde önemli gelişmelere sebep olan bu kutlu doğum, insanlık tarihinin en önemli olaylarından birisidir. Çünkü onun dünyaya geldiği dönemde, insanlar her türlü değer ölçülerini […]

Read More →
içetrik
PEYGAMBERLERE AİT SİYERİN ANLAMI, YARARLARI VE KAYNAKLAR

Peygamberlerin siyeri, mübarek peygamberlerin yüksek hayatlarına ait bilgiler olup genel tarihin pek kıymetli bir bölümüdür. Bilindiği gibi, Yüce Allah, önce insanlara kendi içlerinden zaman zaman peygamberler göndermiştir. İnsanların bir kısmı bu mukaddes peygamberlere uymuşlar ve böylece hem dünya, hem de ahiret görevlerini yapmışlardır. Düzenli medeniyetler kurmuş ve faziletlere ermişlerdir. Diğer bir kısmı da, bu mübarek […]

Read More →
içerqwik
NUH ALEYHİSSELAM

Hazret-i Âdem’den sonra insanlar çoğalmış, bir çok yerleri imar etmiş; fakat Allah’ın birliğine dayanan gerçek tevhid dinini bırakıp putlara tapınmaya başlamışlardı. Kendilerine kırk veya elli yaşında bulunan Hazret-i Nuh aleyhisselâm peygamber gönderildi. Bu muhterem peygamberin dokuz yüz elli sene süren öğütlerini dinlemediler. Sonunda Hazret-i Nuh, Yüce Allah’ın emri ile gemi yaptı. Bu gemi tamamlandıktan sonra […]

Read More →
içerrik
MUSA ALEYHİSSELAM

Hazret-i Musa, Beni İsrail’den (İsraîl Oğullarından) İmran adındaki bir şahsın oğludur, Mısır’da doğmuştur. İsraîl Oğulları Mısır’da çoğalarak on iki kabileye ayrılmışlardı. Bunlara “Beni İsraîl Esbatı (İsraîl oğullarının torunları)” denirdi. Bunların böyle çoğalmaları, Mısır’ın eski halkı olan Kıptî’lerin hoşuna gitmiyordu. Onun için bunlara eziyet ediyorlardı. Bir gün Mısır kâhinlerinden biri, Firavun’a (Kabus ibni Mus’ab adlı hükümdara) […]

Read More →
içeerik
LUT ALEYHİSSELAM

Hazret-i Lût, İbrahim aleyhisselâm’ın kardeşi Haran’ın oğludur. Onunla beraber Şam’a hicret etmişti. Sonra Sedum memleketine peygamber gönderildi. Buranın halkı dinden çıkmış ve o zamana kadar hiç bir kavmin yapmadığı fenalıklara atılmışlardı. Hazret-i Lut’un öğütlerini dinlemediler. Sonunda başlarına taşlar yağdı, gönderilen meleklerle yurdları altüst oldu. Lût aleyhisselâm da çıkıp İbrahim aleyhisselâm’ın yanına gitti. O da Halilürrahman […]

Read More →
doğrulukla-ilgili-sözler-6
Hz. Muhammed’in (S.a.v.) Doğruluk Hakkındaki Hadisleri

Muâviye b. Ebî Süfyân (r.anhümâ)’dan; Resûlullah (s.a.s.)’ın şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: “Doğruluğa yapışın (ondan ayrılmayın), zirâ doğruluk iyiliğe götürür, doğru ve iyilik (sahibleri) ise cennettedir. Yalandan kaçının, zira yalan kötülüğe götürür; yalan ve kötü- lük (edenler) de cehennemdedir.” (Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, No: 894, 19, 380-381, Beyrut, 1993) Ebû Saîd-i Hudrî (r.a.)’den; Resûlullah (s.a.s.) Efendimiz şöyle buyurmuştur: […]

Read More →
hotmail kaydol